kupp_logo

Stadgar – Föreningen KUPP! – kvinnor upp på pulten, nätverk för kvinnliga dirigenter i Sverige

§1. Föreningens namn
Föreningens namn är KUPP! – kvinnor upp på pulten, nätverk för kvinnliga dirigenter i Sverige
§2. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§3. Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.
§4. Föreningens syfte
Föreningens syfte är
• att aktivt synliggöra och stötta svenska kvinnliga dirigenter för att öka andelen kvinnliga dirigenter i svenska orkestrar och operahus.
• att öka kännedomen hos programråd, orkester- och planeringschefer om kvinnliga
dirigenter som är verksamma i Sverige, deras repertoar och erfarenheter.
• att bana väg för en ny generation unga kvinnliga dirigenter.
• att öka medvetenheten om genusperspektivet när det gäller val av dirigenter.
§5. Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar fordras ett enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av föreningens stadgar skall utsändas minst sju dagar före årsmötet.
§6. Medlemskap
Alla kvinnliga dirigenter som accepterar föreningens stadgar kan bli medlemmar. Medlemskap kan också förvärvas av annan person som värnar om och vill stödja och stärka föreningens syften.
Uteslutning av medlem kan ske om medlemmen har motarbetat föreningens syften. Medlem som inte betalat medlemsavgiften trots två påminnelser med två månaders mellanrum kan uteslutas ur föreningen.
§7. Motionsrätt
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion till föreningens årsmöte. Motionen skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.
§7. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december
§8. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande församling. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år senast den sista februari. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner anledning till det eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte behandlas bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet. Styrelsen skall kalla till årsmötet senast 14 dagar före mötet.
Rösträtt vid årsmötet har alla närvarande vilka i föreningen löst medlemskap för innevarande år.
Den avgående Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Ledamöter i den tillträdande styrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer.
Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorns berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelse
• Val av två revisorer och två ersättare
• Motioner
• Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift, beslut om firmatecknare samt övriga förslag från styrelsen
• Val av valberedning
§9. Styrelsens uppgift
Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter valda av årsmötet samt adjungerade ledamöter, efter styrelsens beslut. I styrelsen ska alltid förutom ordförande finnas en sekreterare och en kassör. Firman tecknas av ordf. och kassör var för sig.
Styrelsen har till uppgift att:
• sköta föreningens förvaltning, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
• kalla till föreningsmöten, planera och genomföra bra verksamhet
• föra medlemmarnas talan
§10. Upplösning
Föreningen kan inte upplösas så länge tre medlemmar i föreningen vill fortsätta arbetet. Föreningen upplöses genom beslut på årsmöte. Eventuellt kvarvarande tillgångar tillfaller vid nedläggning projekt eller verksamhet som gynnar föreningen KUPP!:s syften.